Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021

zveřejněno dne: 22.4.2021

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2021

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy
zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíců dubna a května 2021. Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 v České republice doporučujeme ohledně nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky.

Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně. Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Informace ke splatnosti daně z nemovitých věcí

Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:

  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou
i při vyšší částce. Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň
do 31. prosince 2021. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2021

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají
zřízenu datovou schránku. Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně
prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, která nepodléhá
poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k
zasílání údajů pro placení daně e mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické
osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž
zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.

Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území
příslušného kraje prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků. Umístění spisu na územních pracovištích upravuje Pokyn č. GFŘ-D-41, dostupný na:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/pokyny-d/danovy-proces/2019. Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného
kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně
zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší
než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší
částku 5 000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021. Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj.
toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci
obdrželi nejpozději do 25. května 2021.

Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:

  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2021
  • výše a termíny splatnosti splátek,
  • stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek či nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
  • celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
  • QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
  • Spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
    Č. j.: 1781921/21/3000-11460-705400 strana 6 (celkem 6)

NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v
jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2021. Pokud z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 nebylo možné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do 1. února, bylo možno tak v letošním roce učinit nejpozději do 1. dubna, aniž by poplatníkům vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Fakticky se tak termín podání některých daňových přiznání k dani z nemovitých věcí odsunul pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale poplatník podá
daňové přiznání po 1. únoru zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou
mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2021 již před obdržením složenky, použije složenku
pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu. Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení
složenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního
pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Upozorňujeme poplatníky, že místo složenky jim může Finanční správa České republiky zaslat údaje po placení daně z nemovitých věcí e-mailem. V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) upozorňujeme, že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím emailu. Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 – vzor č. 1, který lze ve formátu PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde lze najít i další užitečné informace o této službě.