Prohlášení o přístupnosti

Obec Úsuší se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky ususi.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřiměřené zátěže nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

a) z důvodu nepřiměřené zátěže;

  • Odkazy na některých náhledových fotografiích ve fotogaleriích (zveřejněných před 1.9.2020) nemají textový popis, obrázky nemají uvedený alternativní textový popis (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Uvedení tohoto nedostatku do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné. Podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno. Od 1.9.2020 by všechny fotografie zveřejněné na webu měly mít uvedený alternativní text.
  • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF neobsahují textovou vrstvu (strojově čitelnou vrstvu), jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu. Jedná se buď o dokumenty zveřejněné před 1.9.2020 nebo o dokumenty, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace není vždy možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě potřeby kontaktujte obecní úřad, dotčený dokument Vám bude dodatečně poskytnut v textové podobě.

b) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

  • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Datum poslední aktualizace: 4.4.2023

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Michaelou Vrankovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: admin@vrankova.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obecní úřad Úsuší

Úsuší 3, 666 01 Tišnov

email: ususi@volny.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz