Oznámení o způsobu zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.

zveřejněno dne: 28.12.2020

Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.

Obec Úsuší oznamuje způsob zveřejňování následujících dokumentů podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (Š3 odst. 4,
SI 1 odst. 4, odst. 5, SI 7 odst. 8, 28a odst. 2 a odst. 4):

Návrh a schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Úsuší
Návrh a schválený rozpočet obce Usuší
Schválená rozpočtová opatření
Návrh a schválený závěrečný úče tobce Úsuší
Pravidla rozpočtového provizoria
Návrhy dokumentů jsou zveřejňovány 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu obce Úsuší,
schválené dokumenty do 30 dnů od jejich schválení v zastupitelstvu obce Úsuší.
Uvedené dokumenty jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách obce Úsuší na adrese:
https://www.ususi.cz/uredni-deska/ v části hospodaření obce.
Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu, Ing. Hana Odehnalová tel.: 549 430 181.

Ing. Marek Vrtěl
starosta obce Usuší